Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Pracownia przyrodnicza

Galeria
Pracownia biologiczno – chemiczno - fizyczna zapewnia uczniom i nauczycielowi warunki do prowadzenia różnorodnych zajęć, w tym eksperymentów laboratoryjnych i prac hodowlanych z wykorzystaniem:
 • środków audiowizualnych
 • mikroskopów
 • gier dydaktycznych
 • naturalnych preparatów suchych i mokrych
 • gablot dydaktycznych
 • tablic
 • modeli
 • bogatej biblioteczki popularno-naukowej
 • filmów
W tym roku szkolnym została szczególnie wzbogacona w szereg pomocnych środków dydaktycznych dotowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Bogactwo środków dydaktycznych w pracowni pozwala na poglądowe nauczania dziecka upośledzonego umysłowo i łatwiejsze przyswajanie treści programowych.

Bezpośrednia obserwacja i praktyczna działalność uczniów w prowadzonych przez nich hodowlach: ssaków, ptaków, gadów, ryb i bezkręgowców - dżdżownic, owadów oraz upraw roślin doniczkowych, uczy szacunku do świata przyrodniczego.

Uczniowie eksperymentują i przeprowadzają ciekawe ćwiczenia chemiczno - fizyczne, dzięki którym łatwiej przyswajają wiedzę z tych przedmiotów oraz uczą się podstawowych praw i zjawisk rządzących w przyrodzie.

Dobór treści i metod stosowanych w procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach są ściśle uzależnione od rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego uczniów oraz od stopnia występującego u nich upośledzenia umysłowego.

Wobec każdego ucznia stosowana jest zasada indywidualizacji nauczania, co z powodzeniem przekłada się na wyniki nauczania.

Dekoracje pracowni spełniają funkcje poznawcze, kształcące i wychowawcze, budzą zainteresowania uczniów, przyciągają uwagę, są szczególnie eksponowane w trakcie aktualnie omawianego materiału dydaktycznego. Wiele z nich to okazy zgromadzone przez samych uczniów zdobyte w trakcie ciekawych dydaktycznych wycieczek lub w toku prowadzonych hodowli i upraw.

CELE I ZADANIA NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW

Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości, umiejętności i nawyki z biologii, chemii i fizyki
 • Rozbudzanie wrażliwości i umiłowania wszystkiego, co stanowi, przyrodę
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za powierzoną opiekę nad hodowlami istot żywych i do systematyczności w tej pracy
 • Przenoszenie zdobytych umiejętności na własne środowisko (hodowle zwierząt, uprawa roślin, prace na działce) oraz przekształcanie ich w podstawy służące ochronie przyrody i naturalnego środowiska człowieka
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody i proekologicznego spojrzenia na nią zgodnie z zasadą: "wszyscy jesteśmy cząstką przyrody, broniąc jej, bronimy siebie" 
 • Troska o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, stanowiących zagrożenia, zachowania, udzielania pomocy i szukania jej w środowisku dorosłych,
 • Preorientacja zawodowa, zachęcanie do podejmowania dalszej nauki i pracy

nauczyciel biologii i chemii
mgr Barbara Orzechowska

Warto przeczytać: ZNACZENIE WYCIECZEK SZKOLNYCH W NAUCZANIU PRZYRODY I BIOLOGII.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL