Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl




Pracownia szycia

Galeria
  Więcej  zdjęć zamieszczono w galerii

Zajęcia z techniki szycie odbywają się na wszystkich etapach nauczania:
  • w szkole podstawowej
  • w gimnazjum
  • w szkole przysposabiającej do pracy

Opracowując rozkłady materiału zawsze najistotniejsze są indywidualne możliwości uczniów, tempo pracy, zainteresowania oraz techniczne możliwości pracowni szycia.

Przedmiot technika ma nie tylko charakter dydaktyczny, wychowawczy, ale również rewalidacyjny. Dlatego na zajęciach stwarzane są sytuacje stymulujące rozwój uczniów, usprawniające i rozwijające sprawność manualną oraz niezaburzone funkcje w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań.

Oceniając wiadomości i umiejętności uczniów weryfikacja odbywa się przez:
  • obserwację postępów ucznia dotyczących jego wiadomości i umiejętności
  • obserwację postawy i zaangażowania w czasie procesu wytwarzania
  • obserwację końcowych efektów pracy
  • omówienie wykonanej pracy (dokładność, staranność, estetyka, stosowanie zasad oszczędzania materiału przy wytwarzaniu)

Uczniowie mają bardzo często możliwość wykonywać prace, które biorą udział w konkursach organizowanych przez Domy Kultury, inne placówki szkolnictwa specjalnego, samorząd uczniowski, spółdzielnię uczniowską „Grosik”.
Nasi uczniowie zdobywają w konkursach liczne nagrody, wyróżnienia, dyplomy, które maja duży wpływ na podniesienie samooceny, motywacji do pracy, zainteresowanie przedmiotem.

Uczniowie w ramach zajęć przedmiotu technika szycie przygotowują także elementy dekoracji na uroczystości szkolne, rekwizyty, scenografię do szkolnych inscenizacji oraz przeglądów twórczości artystycznej poza Ośrodkiem.

Zajęcia prowadzą:
mgr Anna Brzezińska - Walasek
mgr Agata Adamek


(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL