Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Wczesne wspomaganieSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Krakowie działalność Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju rozpoczął dnia 1 września 2012 roku.

Do podjęcia tej formy pracy nasza placówka przygotowywała się od kilku lat.

Stworzyliśmy odrębne pomieszczenia dostosowane do przyjmowania rodziców z dziećmi oraz do indywidualnej pracy.


Proponujemy następujące zajęcia wspierające rozwój dziecka:

     
Logopedię
Usprawnianie indywidualne Usprawnianie ruchowe
 zdjecie    
Terapię metodą Tomatisa Zajęcia w sali Integracji sensorycznej

 
Zajęcia w sali
Doświadczania świata

Zajęcia w sali
Gier i zabaw ruchowych
Zespół Muzyczny "Promyk"

Dysponujemy kadrą pedagogiczną przygotowaną do pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w postaci nauczycieli ze specjalnościami:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • oligofrenopedagogika,
 • psychologia,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Zapewniamy opiekę pielęgniarki.

Lokalizacja naszej placówki stwarza dogodne warunki dojazdu dla rodziców z dziećmi.

Obejmujemy opieką
dzieci w wieku przedszkolnym:
 • upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z niedosłuchem lub głuchotą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • z autyzmem i zespołami ze spectrum autystycznego,
 • z innymi problemami rozwojowymi.
Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno – rewalidacyjny, na podstawie diagnozy i analizy zaburzeń rozwojowych.

Zespół Wczesnego Wspomagania zapewnia opiekę dzieciom w postaci:
 • ciągłej diagnozy rozwoju psychofizycznego,
 • opracowania indywidualnego dla każdego dziecka programu pracy,
 • prowadzenia systematycznych zajęć z dzieckiem – ogólnorozwojowych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, muzyczno – plastycznych,
 • prowadzenia pracy z rodzicami w postaci instruktażu, informacji, spotkań psychoedukacyjnych.
Praca z dzieckiem przebiega poprzez:
 • stymulację sensoryczną (treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, przedsionkowej, czucia głębokiego),
 • integrację sensoryczno – ruchową (ćwiczenia naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała),
 • rozwój motoryki małej (usprawnianie motoryki i sprawności manualnej),
 • rozwój motoryki dużej (usprawnianie poruszania się, pokonywania przeszkód terenowych, pląsy),
 • rozwój komunikowania się (porozumiewanie się pozawerbalne alternatywnymi metodami komunikacji, rozumienie mowy, ćwiczenia artykulacyjne, rozwój słownika biernego i czynnego),
 • rozwój samoobsługi,
 • rozwój socjalizacji,
 • ćwiczenie funkcji poznawczych,
 • inne różnorodne oddziaływania umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Praca nad rozwojem opóźnionych lub zaburzonych funkcji przebiega równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi.
Opieka nad dziećmi i rodzicami odbywa się w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.

Podjęliśmy i od dłuższego czasu rozwijamy współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Współpracujemy z innymi szkołami i placówkami oświatowo – kulturalnymi, instytucjami pomocy rodzinie m. in. MOPS, GOPS, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Firma Ochroniarska.

Opracowały: Anna Koper, Anna Wiśniewska

 (c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL